หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 6,973 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบงานเครือข่าย ทสม. - ดาวน์โหลดเอกสาร
สื่อประชาสัมพันธ์คู่มือการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2560

ประกอบด้วย 1)คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 2)โปสเตอร์ 3)แผ่นพับ

สำนักงานสีเขียว ปี 2560

เอกสารสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

คู่มือ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

หนังสือเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2559"

ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี และ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

หนังสือแจ้งประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

หนังสือเชิญประชุม "เวทีเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม."

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559
คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559
แอนนิเมชั่นแนะนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
ทสม. เป็นการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาและใจรักสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกประสานความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558