หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 247,357 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 ประชุมประธานเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด 7/8/2562 8 กอส. 6/8/2562 ดูรายละเอียด
2 วันสิ่งแวดล้อมโลก (ทสม.) 5/6/2562 8 กอส. 5/6/2562 ดูรายละเอียด
3 การฝึกอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น 21/5/2562 ถึง 23/5/2562 12 กอส. 16/5/2562 ดูรายละเอียด
4 โครงการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 26/3/2562 ถึง 28/3/2562 12 กอส. 25/3/2562 ดูรายละเอียด
5 หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5/3/2562 ถึง 7/3/2562 12 กอส. 4/3/2562 ดูรายละเอียด
6 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งานฐานข้อมูล 3/3/2562 ถึง 5/3/2562 15 กอส. 5/3/2562 ดูรายละเอียด
7 หลักสูตรการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 13/2/2562 ถึง 15/2/2562 12 กอส. 7/2/2562 ดูรายละเอียด
8 หลักสูตรการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 11/2/2562 ถึง 13/2/2562 12 กอส. 11/2/2562 ดูรายละเอียด
9 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งานฐานข้อมูล 29/1/2562 ถึง 31/1/2562 15 กอส. 31/1/2562 ดูรายละเอียด
10 การประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ 3/12/2561 ถึง 5/12/2561 16 กอส. 6/12/2561 ดูรายละเอียด