หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 237,452 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
รายละเอียดการสัมมนา :
โครงการ : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ประเภทหลักสูตร : สัมมนา
จำนวน ชม. รวม : 8 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 500 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 4/12/2560
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 4/12/2560
สถานที่จัดฝึกอบรม : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 4/12/2560
วันที่เข้าพัก :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :
จำนวนผู้สมัคร : 1328/500