ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประกาศเลขที่ 14/2563 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304506 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304506 Thu, 12 Dec 2019 15:08:38 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304505 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304505 Thu, 12 Dec 2019 14:35:25 GMT รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</h3> <h3 style="text-align: center;">ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562</h3> <h3 style="text-align: center;">เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ <br />ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)</h3> ]]>
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304504 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304504 Thu, 12 Dec 2019 13:05:01 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสลิงลิฟต์อาคารรัตนชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304503 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304503 Thu, 12 Dec 2019 12:21:12 GMT สส. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304502 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304502 Thu, 12 Dec 2019 10:49:56 GMT
<div style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ ทำงานงานตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆ เข้าใ... ]]>
บทความ : เสียงคนรุ่นใหม่เริ่มดังขึ้น ผู้นำโลกรับฟัง แต่การลดโลกร้อนยังล่าช้า (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304501 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304501 Thu, 12 Dec 2019 10:34:31 GMT
<p style="text-align: center;"><strong>เสียงคนรุ่นใหม่</strong><strong>เริ่ม</strong><strong>ดัง</strong><strong>ขึ้น</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>ผู้นำโลกรับฟัง</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>แต่</strong><strong>การลดโลกร้อนยังล่าช้า</strong></p> <p>คนรุ่นใหม่คือความหวังของอนาคต แต่ในอนาคต&nbsp;ความหวังของพวกเขาริบหรี่ยิ่งนัก เพราะความล่าช้าในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก ทำให้เราเข้าใกล้เส้นตายของการสกัดกั้นไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 1.5&nbsp;องศาเซลเซียส&nbsp;มากขึ้นทุกที โดย... ]]>
Article : Operation Empowerment : An integral climate crisis solutions (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304500 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304500 Thu, 12 Dec 2019 09:36:20 GMT
<p><strong>Operation Empowerment:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>An integral climate crisis solutions</strong></p> <p>It is clear that humans are the major cause of global warming and therefore it is necessary to create an awareness-raising process that seeks to inform and educate people constantly about the on-going climate crisis as well as its cause and the solution.</p> <p>What Thailand is facing now is two different consequences of the climate crisis: 1. Extreme weather events, wh... ]]>
ประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304499 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304499 Thu, 12 Dec 2019 09:28:03 GMT
<div style="text-align: center;"><strong>ประชาสัมพันธ์ งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ<br /></strong><br />สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่&gt;&gt; <a href="../../g-green/thailandggreenaward2019/">คลิก</a>&nbsp;&lt;&lt;<strong><br /><br /></strong></div> ]]>
ประกาศเลขที่ 13/2563 ประกวดราคาจ้างศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับรูปธรรมการจัดการเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304498 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304498 Thu, 12 Dec 2019 09:08:14 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,987.60 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304497 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304497 Wed, 11 Dec 2019 17:08:06 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 231,708.50 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304496 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304496 Wed, 11 Dec 2019 17:07:04 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Piston pipette จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,937.20 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304495 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304495 Wed, 11 Dec 2019 17:06:31 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 131 กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 24,667.51 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304494 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304494 Wed, 11 Dec 2019 17:05:51 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบพิสตันโฟน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,443.20 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304493 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304493 Wed, 11 Dec 2019 17:05:04 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Volunmetric Flask ขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 17 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,823.50 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304492 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304492 Wed, 11 Dec 2019 16:48:03 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,900 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304491 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304491 Wed, 11 Dec 2019 16:47:26 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 72,160.80 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304490 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304490 Wed, 11 Dec 2019 16:46:25 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความกดอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,457 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304489 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304489 Wed, 11 Dec 2019 16:45:25 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความชื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,447.20 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304488 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304488 Wed, 11 Dec 2019 16:44:54 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304487 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=304487 Wed, 11 Dec 2019 16:44:05 GMT