หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,946 รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยาการจิตอาสา 904 ลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562

รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยาการจิตอาสา 904 ลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 27/02/2562 20:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 36702 PRINT

รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยาการจิตอาสา 904
ลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์ เพื่อให้จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปบรรยายขยายผลให้กับข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

โดยกำหนดจัดอบรมในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 และวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2562 จำนวนการอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง ณ ห้องประชุม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรม ดังนี้

  • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมสำนักงานรัฐมนตรี) ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน (สป.ทส. 95 คน และ สร. 5 คน) ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน (สป.ทส. 95 คน และ สร. 5 คน) ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน (สป.ทส. 95 คน และ สร. 5 คน) ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 95 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 55 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 55 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 85 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 85 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 400 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 400 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 350 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 350 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 350 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 350 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 65 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 65 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน 

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 75 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 75 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 75 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 75 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 65 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 65 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน 

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน 

ครั้งที่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวจีราพร ชูเกียรติวนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ โทร. 095-6491561

TAG ที่เกี่ยวข้อง