หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 696,847 ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs workshop ครั้งที่ 1

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs workshop ครั้งที่ 1
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/01/2562 14:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 264 PRINT

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs workshop ครั้งที่ 1

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ IGES จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs workshop ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งวางแผนและเตรียมการในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยังยืนอาเซียน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 160 คนเข้าร่วมการประชุม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง