หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 696,808 สส. จัดฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2

สส. จัดฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 24/12/2561 14:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 209 PRINT

สส. จัดฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคลู ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนอัโคสคูล  และได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรม ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง