หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,874 สส.จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

สส.จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 03/12/2561 21:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 324 PRINT

สส.จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ ให้แก่ชุมชนและโรงเรียน ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ซึ่งเริ่มดำเนิน โครงการตั้งแต่ ปี 2552 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดาเนินโครงการด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างวินัย คนในชาติ โดยให้เยาวชน นักเรียน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน จากต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะและ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และส่งเสริมนวัตกรรมกํารจัดกํารขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้เกิดมูลค่าต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนความสาเร็จการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ระดับประเทศ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอด ขยะ ตลอดจนสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย

  • การเสวนาแลกเปลี่ยนความสาเร็จชุมชนปลอดขยะ zero waste โรงเรียน ปลอดขยะ zero waste School และการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะ มูลฝอยที่ต้นทาง
  • การเสวนา สะอาดบุรี เมืองนี้ปลอดขยะ และเสวนาการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะสู่สังคมรีไซเคิล ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การลดขยะเป็นศูนย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนชุมชน นักเรียน คณะครู อาจารย์ จากชุมชน และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 300 คน
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง