หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,919 ทส. เข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภาครัฐ ด้านการจัดการขยะ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง

ทส. เข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภาครัฐ ด้านการจัดการขยะ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 24/10/2561 12:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 468 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดจิตอาสาภาครัฐ ด้านการดูแลความสะอาด จัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. ซึ่งมีจิตอาสาเข้าร่วมทั้งสิ้น 297 คน เป็นจิตอาสาภาครัฐจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 281 คน และจิตอาสาจากประชาชนทั่วไป 16 คน
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องจิตอาสา