หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,991 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายดวงแก้ว สมพงษ์ ทสม. จังหวัดลำพูน นายบัวลัย โนนสกุล ทสม. จังหวัดหนองบัวลำภู และนายธำรงค์ จันทร์สุกรี ทสม. จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายดวงแก้ว สมพงษ์ ทสม. จังหวัดลำพูน นายบัวลัย โนนสกุล ทสม. จังหวัดหนองบัวลำภู และนายธำรงค์ จันทร์สุกรี ทสม. จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 11/10/2561 14:49 น. จำนวนผู้เข้าชม 722 PRINT
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั้ง 3 ท่าน
ได้แก่ นายดวงแก้ว สมพงษ์ ทสม. จังหวัดลำพูน นายบัวลัย โนนสกุล ทสม. จังหวัดหนองบัวลำภู และนายธำรงค์ จันทร์สุกรี ทสม. จังหวัดนนทบุรี
ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
ประจำปี 2561 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
pic1 pic2 pic3
TAG ที่เกี่ยวข้อง