หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,659 ทส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

ทส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/09/2561 13:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 346 PRINT

ทส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการผลักดัน ให้เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมประสานเครือข่ายเยาวชน และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ แก่สมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศให้ได้รับทราบ พร้อมทั้งหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และในปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่สังคมบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับ แนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาชมรม เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึง เพื่อลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผู้แทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง