หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,691 ทส. จัดสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2560”

ทส. จัดสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2560”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/09/2561 13:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 140 PRINT

ทส. จัดสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2560”

             โครงการมหิงสาสายสืบเป็นโครงการที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 โดยแนวคิดที่สำคัญของโครงการคือการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการรวมกลุ่มกัน เลือกพื้นที่ธรรมชาติในท้องถิ่นที่กลุ่มสนใจและลงมือทำกิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ค้นหา สำรวจ อนุรักษ์และแบ่งปัน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กลุ่มกำหนด คือ ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน โดยจะมีพี่เลี้ยงกลุ่มคอยให้คำปรึกษา ซึ่งแนวคิดการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบต่างจาก โครงการอื่น ๆ ตรงที่ไม่มีการจัดสรรเงินรางวัลหรืองบประมาณการสนับสนุนการดำเนินการของเด็ก ๆ แต่อย่างใด โครงการที่ทำส่วนใหญ่ เกิดจากความสนใจอยากเรียนรู้ สภาพแวดล้อมใกล้ๆตัว ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชน และพี่เลี้ยงโครงการจากทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานพร้อมทั้งมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแก่เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีพี่เลี้ยงโครงการเข้ารับรางวัล จำนวน 110 คน และมีโครงการที่เข้ารับรางวัล จำนวน 230 โครงการ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง