หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,976 ทส. เสริมสร้างความรู้และเทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอยให้ ทสม.

ทส. เสริมสร้างความรู้และเทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอยให้ ทสม.
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 16/03/2561 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 653 PRINT

ทส. เสริมสร้างความรู้และเทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอยให้ ทสม.

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับผู้แทนเครือข่าย ทสม. ที่มีประสบการณ์และผลงานดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย จากทั่วประเทศจานวน 50 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท และเทคนิคกระบวนการเป็นวิทยากรแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยให้กับเครือข่าย ทสม. และเพื่อให้เครือข่าย ทสม. เกิดทักษะการเป็นวิทยากร ในการจัดการขยะมูลฝอย และสามารถนาไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผู้อานวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง