หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 459,887 แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการจัดการขยะ

แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการจัดการขยะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 01/05/2560 15:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 1955 PRINT
          แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาระดับพฤติกรรมของคนไทยด้านการจัดการขยะ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินงานด้านการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยในด้านการจัดการขยะ
          แบบสอบถามนี้มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) วิธีการจัดการขยะ 3)ทัศนคติและการมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะ และ 4) ข้อเสนอแนะ

แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการจัดการขยะ >>> คลิก <<<