หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบมหิงสาสายสืบปฐมวัย >> จำนวนผู้เข้าชม: 56 ความเป็นมา

ระบบมหิงสาสายสืบปฐมวัย - ความเป็นมา

 มหิงสาสายสืบปฐมวัย

"เด็กปฐมวัย" คือวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี ซึ่งจัดว่าเป็นระยะวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และสติปัญญา ดังนั้นพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายและจิตใจ ความไวต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกคือพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเด็กระยะนี้ การพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพฤติกรรมให้มีจิตใจที่อ่อนโยน ให้รู้จักวินัย สร้างการสังเกต การรับรู้ ปูพื้นฐานให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม คือกระบวนการสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำงานของโครงสร้างทางปัญญา (Schemata) เป็นวิธีที่เด็กจะเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาและลักษณะของการเล่นนั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเล่นของเด็กจะเริ่มจากการเล่นโดยใช้ประสาทสัมผัส มีความเข้าใจเครื่องหมายต่าง ๆ หรือสภาพแวดล้อมรอบตัว ชอบสำรวจตรวจสอบและสนใจว่าทำไมเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นและเกิดได้อย่างไร ดังนั้น เราควรสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความรู้สึกรัก เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในที่สุด
โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ได้พัฒนามาจากโครงการมหิงสาสายสืบโดยยึดหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านการทำกิจกรรมตาม 4 ขั้นตอนความท้าทาย มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นอารมณ์ด้านบวก และความสนใจใคร่รู้ของเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนการใช้สื่อในธรรมชาติรอบตัวร่วมกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและเนื้อหาที่เรียน และสอดคล้องตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กในระยะปฐมวัยได้พัฒนาจิตใต้สำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นรากฐานการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
1. ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามบริบทและความเหมาะสม
2. เปิดโอกาสการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติ (กิจกรรมนอกห้องเรียน) อันจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความตระหนัก ความรู้สึกรัก และซึมซับคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่เด็กปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น (3 - 7 ปี) ผ่านกิจกรรมตาม 4 ขั้นตอนความท้าทาย
4. พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและวิชาที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546