สส.ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 18 กุมภาพันธ์ 2565  259  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

               กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Environment Management System)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

               จึงได้ดำเนินการจัดทำและดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร 

              รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างเลยนะคะ

                    - https://www.deqp.go.th/news/project.aspx?p=1128

               


23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

28 กุมภาพันธ์ 2565  369

ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1)