ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564 23 มิถุนายน 2564  833  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)

21 มิถุนายน 2564  615

ประกาศผลโรงเรียนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564