ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาการเป็น (Eco-School) ระดับต้น ปี 2565 - 2568 29 เมษายน 2565  1,662  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school)

23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

28 เมษายน 2565  47

ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว