ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.19/2565) จ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลฯ (บริษัท วี.ไอ.อินทิเกรชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

18 มีนาคม 2565  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.8/2565) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเจแอนด์เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญ (ใบสั่งจ้าง สลก.19/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฒท 4317 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด)