ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 11 มีนาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม

10 มีนาคม 2565  11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.17/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2565  11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)