ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565  17  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

03 มีนาคม 2565  21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

04 มีนาคม 2565  9

สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.17/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ฮว 3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง