ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.18/2565) จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

02 มีนาคม 2565  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 มีนาคม 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ โดยวิธีคัดเลือก