ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มีนาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม

02 มีนาคม 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 มีนาคม 2565  13

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.18/2565) จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง