ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25 กุมภาพันธ์ 2565  23  สำนักงานเลขานุการกรม

25 กุมภาพันธ์ 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

28 กุมภาพันธ์ 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.7/2565) จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีฯ (บริษัท กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง