ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565  18  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

17 กุมภาพันธ์ 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโครงการด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาชุดตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สำหรับขยายผลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง