ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.16/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 8 กน 1705 กทม. (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) 02 กุมภาพันธ์ 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

02 กุมภาพันธ์ 2565  17

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565

02 กุมภาพันธ์ 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.15/2565) จ้างเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันเชิงพื้นที่ (นายนิรันดร์ น้ำภูดิน)