ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

27 มกราคม 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2565  17

ประกาศเลขที่ 25/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)