ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

12 มกราคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2565  10

ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน