ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 19 มกราคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

18 มกราคม 2565  12

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 18-21 มกราคม 2565 โทร 022788400 ต่อ 1405 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

19 มกราคม 2565  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน