ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 11 มกราคม 2565  24  สำนักงานเลขานุการกรม

10 มกราคม 2565  31

ประกาศเลขที่ 22/2565 ประกวดราคาจ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิสก์ e-bidding

11 มกราคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง