ประกาศเลขที่ 20/2565 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 06 มกราคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม

06 มกราคม 2565  12

ตารางราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล

06 มกราคม 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.1/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง