ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1555 1557 deqpcenter@deqp.mail.go.th 28 ธันวาคม 2564  27  สำนักงานเลขานุการกรม

27 ธันวาคม 2564  14

ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม

28 ธันวาคม 2564  14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.8/2565) ซื้อชุดตรวจแอนติเจน (Covid-19) แบบตรวจน้ำลาย (บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด