ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 24-29 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 24 ธันวาคม 2564  18  สำนักงานเลขานุการกรม

24 ธันวาคม 2564  32

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 24-29 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 deqpcenter@deqp.mail.go.th

24 ธันวาคม 2564  16

ตารางราคากลาง จ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ