ประกาศเลขที่ 13/2565 ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 17 ธันวาคม 2564  28  สำนักงานเลขานุการกรม

17 ธันวาคม 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๔ (Annual Report 2021) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2564  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)