ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๔ (Annual Report 2021) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม

17 ธันวาคม 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.2/2565) จ้างศึกษาแนวทางการบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธันวาคม 2564  28

ประกาศเลขที่ 13/2565 ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding