ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.2/2565) จ้างศึกษาแนวทางการบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2564  10  สำนักงานเลขานุการกรม

17 ธันวาคม 2564  14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.10/2565) จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธ์ุฯ (นายเดโช ไชยทัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธันวาคม 2564  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๔ (Annual Report 2021) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง