ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.10/2565) จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธ์ุฯ (นายเดโช ไชยทัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม

16 ธันวาคม 2564  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธันวาคม 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.2/2565) จ้างศึกษาแนวทางการบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง