ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2564  16  สำนักงานเลขานุการกรม

16 ธันวาคม 2564  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

17 ธันวาคม 2564  16

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.10/2565) จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธ์ุฯ (นายเดโช ไชยทัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง