ประกาศเลขที่ 11/2565 จ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2564  20  สำนักงานเลขานุการกรม

16 ธันวาคม 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.1/2565) ซื้อวัสดุสำนนักงาน จำนวน 34 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2564  23

ประกาศเลขที่ 12/2565 จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)