ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 15-20 ธันวาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2298-5652 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th 15 ธันวาคม 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ธันวาคม 2564  8

ราคากลาง จ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน

15 ธันวาคม 2564  34

ประกาศเลขที่ 10/2565 จ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)