ตารางราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง 15 ธันวาคม 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ธันวาคม 2564  12

ราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 152 ราย (12 กลุ่ม)

15 ธันวาคม 2564  15

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 15-20 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th