ประกาศเลขที่ 8/2565 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 13 ธันวาคม 2564  34  สำนักงานเลขานุการกรม

13 ธันวาคม 2564  36

ราคากลาง จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

14 ธันวาคม 2564  28

ประกาศเลขที่ 9/2565 จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)