ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.11/2565) จ้างพัฒนากระบวนการให้คำแนะนำฯ (นายวิโรจน์ ติปิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธันวาคม 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม

08 ธันวาคม 2564  11

ราคากลาง จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565

09 ธันวาคม 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก