ราคากลาง จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 08 ธันวาคม 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม

08 ธันวาคม 2564  8

ราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

09 ธันวาคม 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.11/2565) จ้างพัฒนากระบวนการให้คำแนะนำฯ (นายวิโรจน์ ติปิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง