ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2298-5653 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th 08 ธันวาคม 2564  23  สำนักงานเลขานุการกรม

08 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์และภาคีร่วมเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ธันวาคม 2564  7

ราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน