ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์และภาคีร่วมเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม

08 ธันวาคม 2564  16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย จำนวน 770 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ธันวาคม 2564  24

ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2298-5653 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th