ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย จำนวน 770 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2564  16  สำนักงานเลขานุการกรม

07 ธันวาคม 2564  15

ประกาศร่าง TOR จ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 ธันวาคม 2564  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์และภาคีร่วมเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง