ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ) 10 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม

20 มีนาคม 2566  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  6

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง