ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.2/2565) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำวนวน 3 รายการ (บริษัท อะเวิร์ธ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม

18 พฤษภาคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย ทสม.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง