ประกาศเลขที่ 31/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 05 พฤษภาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม

05 พฤษภาคม 2565  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.23/2565) ซ่อมรถยนต์ 1กฏ 127 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  15

ตารางราคากลาง จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร